Terug naar overzicht

Curatoren starten afwikkeling faillissement

De curatoren van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis hebben de doorstart afgerond. Veel aandacht is de afgelopen dagen uitgegaan naar de loonbetaling door het UWV. Ook zijn er afspraken gemaakt met de doorstartende partijen over aansprakelijkheid en continuïteit van de zorg.

Loonbetaling

Dinsdag 25 juni hebben de curatoren en het UWV tijdens een medewerkersbijeenkomst uitgelegd hoe de loongarantie­regeling werkt. Het UWV betaalt alle lonen, pensioenpremies en enkele regelingen waar de medewerkers recht op hebben over de maand juni en de ontslagperiode.  De personeels­administratie van het ziekenhuis zorgt dat alle medewerkers een vooringevulde aanvraag ontvangen die zij bij het UWV kunnen indienen. Het UWV denkt daarna vier weken nodig te hebben om het loon over de maand juni daadwerkelijk uit te keren. Medewerkers zijn hierover ook via uitgebreide vraag- en antwoordlijsten geïnformeerd. Nagenoeg alle medisch specialisten hebben een tijdelijk dienstverband aangeboden gekregen.

Schuldeisers

De afgelopen dagen hebben vele schuldeisers een formele claim ingediend bij de curatoren.  Daarnaast zijn er veel vragen over de ‘afkoelingsperiode’ die de rechter-commissaris heeft afgekondigd. Leveranciers mogen gedurende de afkoelingsperiode geen spullen uit het ziekenhuis weghalen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. Dit is van belang voor de patiëntveiligheid. Ook geeft deze periode de mogelijkheid goede afspraken te maken met de nieuwe eigenaren over de eigendommen van derden die het ziekenhuis beheert.
De curatoren hebben eveneens gesproken met de directies van de drie ziekenhuizen die het Ruwaard van Putten doorstarten. Tijdens deze gesprekken is nogmaals vastgelegd dat de zorgverlening doorgaat. De drie ziekenhuizen hebben een tweehoofdige eindverantwoordelijke directie aangesteld die de transitie verder gestalte zal geven. Met de verzekeraars van het ziekenhuis zijn ook nadere afspraken gemaakt over de aansprakelijkheid van het ziekenhuis en de vergoeding van behandelingen die sinds het faillissement plaatsvinden. Dit is allemaal gedekt vanuit de zorgplicht van verzekeraars en zal naadloos overgaan op de nieuwe eigenaren.

Patiëntenclaims

De eventuele uitkering van lopende letselschadeclaims van patiënten tegen het ziekenhuis vallen buiten het faillissement. De curatoren hebben vastgesteld dat de premies voor de aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis tot aan het faillissement zijn betaald. Als deze claims worden toegewezen, zal de verzekering van het Ruwaard van Putten rechtstreeks uitkeren aan de gedupeerden. Deze uitkeringen vallen dus niet binnen het faillissement.

Onderzoek commissie Danner

De curatoren hebben met de nieuwe eigenaren gesproken over de voortzetting van het onderzoek van de commissie Danner en de werkzaamheden van de nazorgcommissie. Emeritus hoogleraar Danner doet onderzoek naar alle sterfgevallen in het ziekenhuis vanaf 1 januari 2010. De nazorgcommissie spreekt met nabestaanden over de bevindingen van de commissie Danner. De curatoren willen bevorderen dat de commissies hun werk kunnen afmaken maar kunnen dit niet financieren vanuit de failliete boedel. De directie van het Maasstad Ziekenhuis is in overleg met de voorzitter van de commissie Danner over voortzetting van het onderzoek.

Verslag

De curatoren brengen uiterlijk 24 juli 2013 een eerste verslag uit over het faillissement. Daarin wordt gerapporteerd over de financiële situatie van het ziekenhuis en de omvang van het faillissement. Er wordt dan ook meer bekend gemaakt over de overeenkomst met de doorstartende partij. Bij ieder faillissement zijn curatoren verplicht een onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden.

Terug naar nieuwsoverzicht