Een klacht indienen

Iedereen die in Spijkenisse Medisch Centrum werkt, zet zich in om zorg van goede kwaliteit te leveren. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat dingen anders lopen dan u had verwacht. Wanneer u niet tevreden bent over de geleverde zorg, of als er zaken zijn die u als onjuist heeft ervaren, is het goed om dit kenbaar te maken. U kunt uw ongenoegen bespreken met de medewerker, leidinggevende van de afdeling of betrokken arts. U kunt ook een klacht indienen.

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionarissen Albertina Koedam (links) en Emy van der Linden (rechts)

Heeft u een klacht, dan wordt deze door een van onze klachtenfunctionarissen in behandeling genomen. Zij neemt contact met u op om te bespreken op welke wijze uw klacht in behandeling wordt genomen en kan u hier ook advies over geven. Onze klachtenfunctionarissen zijn ten allen tijde onpartijdig en hebben geheimhoudingsplicht voor alles wat u vertelt.

Werkwijze
De klachtenfunctionaris streeft ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen, uiterlijk binnen een termijn van zes weken. Als dit niet mogelijk is, krijgt u hier bericht van. Met het indienen van uw klacht geeft u de klachtenfunctionaris en de betrokkene(n) uit het ziekenhuis, die om een reactie worden gevraagd, toestemming tot het inzien van het medisch- en verpleegkundig dossier. Indien u dit niet wilt, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt, bijvoorbeeld aan de raad van bestuur. Uiteraard gaat men hierbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Een klacht indienen voor iemand anders
Bent u zelf niet in staat een klacht in te dienen, dan kan uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een klacht indienen. Wanneer een klacht wordt ingediend door een ander dan de patiënt zelf, dient de patiënt de (klacht)brief mede te ondertekenen.

Klachtenregistratie ter verbetering
Wanneer u een klacht indient, wordt deze geregistreerd. Aan de hand van een geanonimiseerd overzicht worden de klachten elk kwartaal besproken met de raad van bestuur. Uw klacht is daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Tevens wordt een jaarverslag opgesteld, waarin de klachten geanonimiseerd worden opgenomen.

Klachtenonderzoekscommissie
Het is tevens mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de klachtenonderzoekscommissie voor een oordeel over de gegrondheid van uw klacht. De klachtenfunctionaris kan u daar verder over informeren. Meer informatie vindt u ook in de folder ‘uw klacht onze zorg’.

Aansprakelijkheid
Heeft u een vraag over materiële schade (zaakschade) of schade die u als persoon treft (letsel- en immateriële schade’)? Klik hier voor meer informatie.

Informatiefolder
Meer informatie leest u in de folder ‘uw klacht onze zorg’.

Contact
Een klacht indienen kan via deze link

U kunt ook een brief sturen naar:
Spijkenisse Medisch Centrum
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 777