Een klacht indienen

Iedereen die in het Spijkenisse Medisch Centrum werkt zet zich in om zorg van goede kwaliteit te leveren. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat dingen anders lopen dan u had verwacht. Wanneer u niet tevreden bent over de geleverde zorg, of als er zaken zijn gebeurd die u als onjuist heeft ervaren, is het goed om dit kenbaar te maken. U kunt uw ongenoegen bespreken met de medewerker, leidinggevende van de afdeling of betrokken arts. U kunt ook een klacht indienen.

Klachtenfunctionaris

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Of twijfelt u of u rechtstreeks contact over uw klacht wilt of kunt hebben met betrokkenen? Dan kunt u uw twijfel of klacht bespreken met een speciaal aangestelde klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig, neemt geen standpunt in over uw klacht en probeert in een procedure van hoor en wederhoor een oplossing voor uw klacht te bereiken.

Bij de klachtenfunctionaris kunt u uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Alle door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Als het voor de behandeling van de klacht nodig is om uw medisch en/of verpleegkundig dossier in te zien, dan zal de klachtenfunctionaris u daartoe een machtigingsformulier laten ondertekenen. Daarbij dient tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden overhandigd of bijgevoegd.

Alle ingestuurde klachten worden eerst door de klachtenfunctionaris gezien. Na ontvangst neemt deze functionaris contact met u op om, samen met u, te bespreken op welke wijze de klacht het beste kan worden behandeld. Zo kan de klachtenfunctionaris u op uw verzoek in gesprek brengen met betrokkenen of kan deze in het kader van hoor en wederhoor een reactie vragen op de klacht.

De klachtenfunctionaris werkt volgens de vastgestelde klachtenprocedure.

Contact

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is 06 – 53 58 17 40. Mailen kunt u naar klachten@spijkenissemc.nl. U kunt uw klacht ook indienen via  onderstaand formulier in.
De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van het formulier contact met u op.

Schadeclaims

Bent u van mening dat u schade heeft geleden door toedoen van een hulpverlener of andere medewerker van het Spijkenisse Medisch Centrum, dan kunt u schriftelijk een schadeclaim indienen bij de klachtenfunctionaris en/of het Bestuur. Dit bij voorkeur nadat u één en ander heeft besproken met de betreffende persoon of de verantwoordelijke van de afdeling. Vermeld in uw brief duidelijk wat er volgens u verkeerd is gegaan en waaruit de schade bestaat. Na ontvangst van uw brief neemt de klachtenfunctionaris contact met u op.

Klachtencommissie

In het Spijkenisse Medisch Centrum werkt een onafhankelijke klachtencommissie, die handelt volgens de geldende regeling klachtencommissie en het reglement klachtencommissie (gebaseerd opde Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). Het doel van de klachtencommissie is recht te doen aan de individuele klager. Zij onderzoekt een klacht voor zover het daarbij het Spijkenisse Medisch Centrum betreft. Dit onderzoek leidt tot een uitspraak waarin zij oordeelt of een klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie is niet bevoegd een oordeel te geven over schadevergoedingen.

Openheid bij medische incidenten

Patiënten die te maken hebben met onbedoelde medische schade, mogelijk als gevolg van een medische fout, kunnen terugvallen op de Gedragscode Openheid Medische Incidenten. Onze aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk heeft deze code onderschreven. De code beschrijft de afwikkeling na een incident, zodat patiënten beter worden geholpen. De code vindt u op de website van Medirisk.

Klachtenformulier

Dient u als familielid of naaste een klacht namens iemand anders in, vult u dan svp de gegevens van de patiënt en van uzelf in (aanmelder). 

* Verplichte velden

Klacht aangemeld door *
Naam patiënt*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Geboortedatum *
Patiëntnummer (indien beschikbaar)

Gegevens aanmelder (wanneer u een klacht namens iemand anders indient)

Naam aanmelder
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Afdeling waar de klacht over gaat (indien van toepassing)
Omschrijving klacht