Privacy

Recht op privacy

U hebt als patiënt recht op de bescherming van uw privacy. Spijkenisse Medisch Centrum draagt er zorg voor dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.

Hulpverleners in het ziekenhuis hebben een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met derden – personen die niet betrokken zijn bij uw behandeling – uw gegevens mogen delen zonder dat u dat goed vindt. Alleen in bijzondere gevallen mogen zij het medisch beroepsgeheim doorbreken. Als zorginstelling is Spijkenisse Medisch Centrum ook verplicht om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. In de AVG worden eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Als u in Spijkenisse Medisch Centrum wordt ingeschreven als patiënt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Verwerken betekent dat wij uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, aanvullen en verstrekken aan zorgverleners. Als u bij ons wordt behandeld, dan worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Naast uw medische gegevens, zoals diagnoses en allergieën, verwerken wij ook uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit is nodig om te voorkomen dat u met een andere patiënt wordt verwisseld. Wij zullen niet meer gegevens van u verwerken dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar.

In ons privacybeleid hebben wij verder omschreven wat wij met uw gegevens doen en waarom. Ook kunt u hier vinden wat uw privacyrechten zijn als patiënt. Hieronder kunt u het privacybeleid downloaden.

Privacybeleid Spijkenisse Medisch Centrum

Om toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving heeft Spijkenisse Medisch Centrum een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is mevrouw mr. M.G.R. van der Poel. Zij is bereikbaar via privacy@spijkenissemc.nl. Indien u vragen hebt over privacy kunt u bij haar terecht. Ook als u klachten hebt over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u contact met haar opnemen. U kunt dan een mail sturen naar privacy@spijkenissemc.nl of een brief naar:

Bestuurssecretariaat Spijkenisse Medisch Centrum
T.a.v. Mw. mr. Van der Poel
Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Recht op uw dossier

Als patiënt heeft u recht op informatie over uw ziekte en de aard en gevolgen hiervan, het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. U kunt zelf uw medische gegevens inzien via het patiëntenportaal.

Uw zorgverlener is verplicht u in begrijpelijke taal alle informatie te geven over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en eventuele risico´s die de behandeling met zich meebrengt en uw vooruitzichten. Daarnaast is uw zorgverlener verplicht informatie te geven over eventuele alternatieve behandelingsmogelijkheden. Indien u wenst, kunt u deze informatie schriftelijk ontvangen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners informeren u zo goed mogelijk. Indien u niet alles begrijpt of onthoudt, kunt u altijd om toelichting vragen.

Opvragen van uw dossier
Daarnaast heeft u recht op afschrift, correctie, aanvulling en vernietiging van uw dossier of het opvragen van medische beelden. Wilt u van een van deze opties gebruik maken, vul dan het van toepassing zijnde aanvraagformulier in en stuur uw schriftelijk verzoek naar dossieraanvraag@spijkenissemc.nl.

Aanvraagformulier opvragen medische beelden
Aanvraagformulier vernietiging medische gegevens
Aanvraagformulier inzage, afschrift en correctie medisch dossier

Binnen de wet bestaat een uitzondering op de informatieplicht van de zorgverlener, de zogenaamde “therapeutische exceptie”. De hulpverlener kan het geven van informatie achterwege laten wanneer hij/zij zeer sterke aanwijzingen heeft dat het informeren van de patiënt ernstig schade tot gevolg kan hebben.

U kunt als patiënt aangeven om geen of bepaalde informatie niet te ontvangen. Uw zorgverlener zal deze wens respecteren. Mocht er, door het niet geven van informatie, ernstig nadeel voor u of uw omgeving ontstaan, dan kan de arts besluiten deze informatie, ondanks uw wens, toch te geven.

Voor een behandeling of onderzoek vraagt uw behandelend arts uw toestemming. U hebt het recht een behandeling of onderzoek te weigeren. Bij ingrijpende behandelingen wordt uw toestemming uitdrukkelijk gevraagd. In overige gevallen gaat de hulpverlener ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend hebt gegeven. In acute situaties mag de hulpverlener in uw belang zonder toestemming handelen.

Voor kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders of voogd. Zij geven toestemming voor de behandeling. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel de toestemming van de ouders/voogd als van het kind nodig. Kinderen vanaf 16 jaar worden voor wat dat betreft gelijkgesteld met volwassenen en beslissen dus zelf.