Rechten en plichten

Een onderzoek of behandeling in een medisch centrum kan ingrijpend en verwarrend zijn. U vertrouwt uw welzijn toe aan artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Daarom is het goed om te weten wat uw en onze rechten en plichten zijn.

 1. Aanwezigheid medisch student
  Uw behandelend arts dient toestemming te vragen voor de aanwezigheid van medische studenten bij uw gesprekken of behandeling. U heeft het recht dit te weigeren.
 2. Beslissingen rondom het levenseinde
  Beslissingen rond het levenseinde zijn een zaak tussen arts en patiënt. Beiden hebben de verantwoordelijkheid elkaar goed te informeren. Het gaat hierbij om zaken zoals het niet meer starten van een behandeling, het stopzetten van een behandeling, niet reanimeren en de wens tot euthanasie.Wanneer een arts het niet meer zinvol acht een behandeling voort te zetten of als u er zelf voor kiest om een behandeling te stoppen, dan zal uw behandelend arts dit met u bespreken. Alle afspraken die u hierover maakt, worden in het medisch dossier vastgelegd.Euthanasie behoort in ons medisch centrum tot de mogelijkheden, maar het is geen recht dat u kunt opeisen. De arts zal u altijd uitleggen waarom hij wel of geen euthanasie kan of wil toepassen. Bij een besluit tot euthanasie zal de arts altijd aan de zorgvuldigheidseisen van de “Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding” van 12 april 2001 moeten voldoen.
 3. Bezoekfaciliteiten
  Tijdens uw opname in het medisch centrum heeft u het recht bezoek te ontvangen. Er zijn maximaal 2 bezoekers per patiënt toegestaan. Zie voor meer informatie de folder bezoektijden.
 4. Claims

  De medewerkers en artsen in ons ziekenhuis proberen zorgvuldig te werken. Desondanks is het niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op de een of andere manier schade ondervindt. Schade kan materieel zijn, dat wil zeggen dat er eigendommen van u beschadigd worden of zelfs kwijt raken. Dit noemen we 'zaakschade'. Er kan ook schade ontstaan die uw persoon betreft. Dit noemen we ‘letsel- en immateriële schade’.

  Zaakschade
  Ons ziekenhuis is openbaar en is voor iedereen vrij toegankelijk. Diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen zijn hierdoor niet altijd te voorkomen. Wij adviseren u bij uw bezoek aan ons ziekenhuis geen waardevolle (emotionele) zaken en zo min mogelijk contant geld mee te nemen. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van dergelijke zaken. Als buiten uw schuld schade ontstaat aan uw eigendommen kan dit in aanmerking komen voor vergoeding. Hierbij moet wel duidelijk zijn dat de organisatie of het personeel verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het ontstaan van schade of verlies. 

  Een verzoek tot schadevergoeding kunt u schriftelijk indienen middels ons schadeformulier. Wij vragen u hierbij aan te tonen waaruit de schade bestaat. Voeg daarom een kopie van de originele aankoopnota bij. De hoogte van een eventuele schadevergoeding hangt af van de dagwaarde van de verloren/ beschadigde zaak. Na de ontvangst van het verzoek tot schadevergoeding ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere afhandeling.

  U kunt uw verzoek tot schadevergoeding sturen naar:

  Spijkenisse Medisch Centrum
  t.a.v. bestuursondersteuning/zaakschade
  Postbus 777
  3200 GA Spijkenisse

  Letsel- en immateriële schade
  Wanneer u van mening bent dat u schade heeft geleden als gevolg van een (medische) behandeling kunt u het ziekenhuis hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen.

  Als bij een medische behandeling iets misgaat of het resultaat tegenvalt, betekent dit niet automatisch dat er een fout is gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een ziekte waarover nog weinig bekend is. Ook kan er tijdens de operatie een complicatie optreden die de arts niet had kunnen voorzien of voorkómen. In zulke gevallen is er geen sprake van een medische fout en bestaat er dus geen recht op schadevergoeding.

  In een notendop treft u hier het wettelijk ‘recept’ voor aansprakelijkheid:

  • De hulpverlener en/of instelling moet onzorgvuldig hebben gehandeld.
  • De patiënt moet daadwerkelijk schade hebben geleden.
  • De patiënt moet aantonen dat de schade is veroorzaakt door dit onzorgvuldig handelen (causaal verband).
  • Het bewijs hiervoor moet door de patiënt worden geleverd. De hulpverlener heeft echter wel een ophelderingsplicht.

  U beschrijft in uw brief wat er is voorgevallen, wanneer dit is gebeurd, welke schade u heeft geleden, wat daarvan de oorzaak is en zo mogelijk welke hulpverlener(s) en/of afdeling(en) erbij betrokken zijn. Het ziekenhuis stuurt uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar, die het verder afhandelt. U kunt uw aansprakelijkstelling sturen naar:

  Spijkenisse Medisch Centrum
  t.a.v. secretaris Raad van Bestuur
  Postbus 777
  3200 GA Spijkenisse

 5. Consult op de polikliniek
  Wanneer u een eerste afspraak maakt voor onderzoek of behandeling, heeft u recht op een bevestiging van de datum, de plaats en het tijdstip van uw afspraak en de naam van de specialist. Wanneer uw afspraak wordt afgezegd, wordt zo snel mogelijk een nieuwe afspraak ingepland. Als u denkt dat uw conditie verslechtert, neemt u dan contact op met uw hulpverlener. Indien nodig, kan deze contact opnemen met de specialist en uw situatie met hem of haar bespreken. Als de specialist u naar een andere hulpverlener verwijst, moet hij u informeren over de reden van verwijzing.Als patiënt bent u gesprekspartner van de specialist met betrekking tot de voortgang van onderzoek of behandeling. Uw instemming en medewerking zijn noodzakelijk. Uw specialist moet u op begrijpelijke wijze informatie geven over:
  • uw ziekte of aandoening
  • aard, doel en inhoud van het onderzoek of de behandeling
  • mogelijke risico’s en complicaties/neveneffecten van het onderzoek of de behandeling
  • de verwachte duur en resultaten van het onderzoek of de behandeling
  • uitslagen van onderzoek of behandeling
  • de alternatieve mogelijkheden voor onderzoek of behandeling.
  Op uw beurt informeert u uw specialist eerlijk en volledig over uw medische situatie zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan voorstellen. Tevens werkt u actief mee aan uw genezing door de voorgestelde adviezen op te volgen en de voorgeschreven medicijnen te gebruiken.Bereid uw gesprek met de specialist goed voor. Schrijf uw vragen op en geef tijdens het gesprek duidelijk aan wat u wilt weten of waarover u meer informatie wilt hebben.U heeft het recht een familielid of naaste mee te nemen, die u kan bijstaan of aanvullen wanneer dat nodig is.Wanneer u twijfelt aan de diagnose of voorgestelde behandeling, heeft u het recht een “second opinion” (= tweede mening) aan te vragen bij een andere specialist. Dit kunt u doen met of zonder overleg met de eerste specialist. De medewerkers van het medisch centrum zullen hieraan medewerking verlenen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor een “second opinion”.Over veel onderzoeken en behandelingen is schriftelijke informatie beschikbaar, zodat u thuis alles nog eens op uw gemak kunt doorlezen. Informeer hier naar bij de specialist, de assistente van de polikliniek of kijk bij de patiëntenfolders.
 6. Digitale gegevens naar huisarts

  In het samenwerkingsproject tussen huisartsen van de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Albrandswaard en de medisch specialisten van het Spijkenisse Medisch Centrum krijgt de huisarts, mits aangesloten, via de computer inzage in de relevante onderzoeksuitslagen van de eigen patiënten.

  Hoewel wij van mening zijn, dat dit samenwerkingsproject in het belang is van een goede zorg aan patiënten vinden wij, mede op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dat u als patiënt daar zelf over dient te beslissen. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen deze uitwisseling van gegevens via mail privacy@spijkenissemc.nl of per brief naar:

  Spijkenisse Medisch Centrum
  T.a.v. de afdeling Helpdesk/ICT
  Antwoordnummer 40
  3200 WB Spijkenisse.

  De medewerkers zorgen er dan voor dat uw gegevens afgeschermd worden voor uw huisarts.

 7. E-health

  Let op! Vanaf 1 januari kunnen telefonische- en e-consulten kosten met zich meebrengen

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil e-health stimuleren en ziet dit als belangrijk onderdeel voor het leveren en ontvangen van goede zorg. Kosten en regels mogen innovatie niet meer in de weg staan. Daarom is besloten om dezelfde kosten te rekenen voor consulten op afstand als consulten waarbij de patiënt naar de polikliniek komt. Het belang van de patiënt en zijn/haar situatie staat centraal in deze wijziging.

  Veel gestelde vragen

  Wanneer spreken we van een telefonisch consult?

  Er is enkel sprake van een telefonisch consult als er telefonisch contact is met de medisch specialist. Een telefonisch consult kan ter vervanging zijn van bijvoorbeeld een herhaalconsult. Hierbij kunt u denken aan het nagaan van uw gezondheid na een operatie. Heeft u telefonisch contact met een baliemedewerker dan spreken we dus niet van een telefonisch consult, want u heeft geen contact gehad met de medisch specialist.

  Wanneer betaal ik extra kosten?

  Het kan zijn dat u extra kosten moet betalen als u gebeld wordt door een medisch specialist en het gesprek ter vervanging is van bijvoorbeeld een herhaalconsult. Hierbij kunt u denken aan het nagaan van uw gezondheid na een operatie.

  Wanneer betaal ik geen extra kosten?

  Als u gebeld wordt door iemand anders dan de medisch specialist. U wordt bijvoorbeeld gebeld door de baliemedewerker die uw labuitslagen doorgeeft. Dan is er geen sprake van extra kosten.

  Mag een telefonisch consult worden geregistreerd in plaats van een eerste consult?

  Nee, een patiënt dient voor het eerste consult face to face te worden gezien. Vervolgens mag een telefonisch consult geregistreerd worden als er sprake is van een herhaal polikliniek bezoek welke dan telefonisch wordt gedaan.

  Als een oudere patiënt slechthorend is, is het dan toegestaan om een telefonisch consult te registreren als bijvoorbeeld met de dochter van de patiënt wordt gebeld?

  Nee, de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger moet gesproken worden. Dit wordt expliciet genoemd in de beleidsregel. In zo’n situatie is het wellicht mogelijk de telefoon op luidspreker te zetten zodat de patiënt het ook hoort.

  Is het toegestaan dat een baliemedewerker, bijvoorbeeld voor het doorgeven van labuitslagen, een telefonisch consult registreert?

  Nee, dit is niet toegestaan aangezien er hierdoor niet wordt voldaan aan de voorwaarden van een herhaal polikliniek bezoek. Er is immers geen sprake van contact met de medisch specialist. Hiervoor dient geen zorgactiviteit (dus ook geen andere) geregistreerd te worden.

 8. Huisregels

  Spijkenisse Medisch Centrum wil graag een prettige, gezonde en veilige omgeving zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom gelden enkele huisregels in onze gebouwen en op ons terrein.

  Patiënten en bezoekers:

  • hebben een geldig legitimatiebewijs bij zich.
  • gaan zorgvuldig om met eigendommen van het medisch centrum.
  • gebruiken geen verbaal of lichamelijk geweld.
  • vertonen geen intimiderend, discriminerend en ander ongewenst en verstorend gedrag.
  • houden zich aan de afgesproken bezoektijden en het maximum aantal bezoekers (2) per patiënt.
  • houden bij het telefoneren rekening met anderen en schakelen de mobiele telefoon uit waar dit is aangegeven met verbodsstickers
  • roken niet binnen de gebouwen, op het buitenterras bij de winkel en horecavoorziening van Vermaat op de begane grond. Roken is alleen toegestaan in de rookabri aan de achterkant bij de ingang van de spoedpoli.
  • gebruiken geen drugs, alcohol en andere geestverruimende middelen.
  • bezitten geen wapens.
  • mogen niet commercieel fotograferen, filmen of interviewen zonder toestemming van de Raad van Bestuur.
  • vragen wij, om de privacy van onze medewerkers en andere aanwezigen in het ziekenhuis te waarborgen, zorgvuldig om te gaan met social media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn of Youtube. Voordat u een foto of film van andere patiënten of medewerkers maakt vragen wij u toestemming te vragen aan die persoon. Uiteraard mag u wel uw eigen kind(eren) en familie fotograferen en filmen.
  • mogen geen handelswaar aanbieden, folders uitdelen of collecteren zonder toestemming van de Raad van Bestuur.
  • mogen zich niet zonder geldige reden op het terrein of in een gebouw van het Spijkenisse Medisch Centrum begeven.

  In en rond het medisch centrum waken camera’s over uw en onze veiligheid. Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag doet Spijkenisse Medisch Centrum altijd aangifte bij de politie. De Raad van Bestuur kan patiënten en bezoekers de toegang tot het terrein en de gebouwen ontzeggen wanneer men zich niet aan deze huisregels houdt.

  De Raad van Bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van patiënten en bezoekers. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid.

 9. Identificatieplicht
  Conform de Zorgverzekeringswet is het Spijkenisse Medisch Centrum verplicht de identiteit van patiënten te controleren aan de hand van het unieke en persoonsgebonden BurgerServiceNummer (BSN). Het BSN maakt gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars gemakkelijker en betrouwbaarder en verkleint de kans op fouten bij het uitwisselen van gegevens. Tevens helpt het BSN persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen. Het BSN staat vermeld op identiteitsdocumenten (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, verblijfsvergunning). Gedurende uw verblijf in het Spijkenisse Medisch Centrum dient u altijd te beschikken over een geldig identiteitsdocument.
 10. Kosten verblijf en behandeling
  Aan uw verblijf en behandeling in het medisch centrum zijn kosten verbonden, die door u rechtstreeks of via uw ziektekostenverzekeraar worden betaald. Het medisch centrum is gerechtigd bij het niet verschijnen op gemaakte afspraken, kosten bij u in rekening te brengen.Iedereen in Nederland is verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten voor het zogenaamde basispakket. Het merendeel van de reguliere ziekenhuiszorg wordt door dit basispakket gedekt. Daarnaast kunt u vrijwillig een verzekering afsluiten voor aanvullende pakketten.Niet alle kosten worden automatisch door uw zorgverzekeraar betaald. U bent zelf verantwoordelijk voor navraag bij uw zorgverzekeraar of uw onderzoek en/of behandeling (deels) voor vergoeding in aanmerking komt.Voor vragen over tarieven en rekeningen kunt u contact opnemen met de Financiële Administratie, telefoonnummer 0181 - 65 83 59. Ook kunt u daar de betalingsvoorwaarden van het Spijkenisse Medisch Centrum opvragen.
 11. Opname
  U heeft recht op opname in het Spijkenisse Medisch Centrum na verwijzing door een hulpverlener.De landelijke richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg schrijven voor, dat patiënten in Nederlandse ziekenhuizen een toestemmingsformulier (Informed Consent) voor onderzoek of behandeling dienen te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u de informatie die u heeft ontvangen over uw onderzoek of behandeling begrijpt en toestemming geeft voor het onderzoek of de behandeling.U ondertekent het toestemmingsformulier tijdens uw intakegesprek, waarna uw voorgestelde onderzoek of behandeling wordt ingepland. Het ondertekende formulier voegen wij bij uw medisch dossier.Soms (bijvoorbeeld voor een uitzonderlijk belastend onderzoek) wordt opnieuw uw toestemming gevraagd.Uw behandelend arts geeft aan of het onderzoek of de behandeling in dagbehandeling kan worden uitgevoerd of dat u hiervoor langer dan één dag moet worden opgenomen. Zie voor meer informatie de pagina Opname.Bij calamiteiten in het medisch centrum of door ziekte van medewerkers kan uw behandeling worden uitgesteld. U ontvangt hierover bericht van de medewerkers van de afdeling Opname.Als u niet onmiddellijk in ons medisch centrum terecht kunt voor uw onderzoek of behandeling, plaatsen wij u op een wachtlijst. Als u denkt dat uw conditie verslechtert, neemt u dan contact op met uw hulpverlener. Indien nodig, kan deze contact opnemen met uw behandelend arts en met hem of haar bespreken of een snellere ziekenhuisopname noodzakelijk is.
 12. Orgaan- en weefseldonatie

  Het Spijkenisse Medisch Centrum ondersteunt het streven naar een grotere beschikbaarheid van organen en weefsels. Door donatie van organen en/of weefsels kan na transplantatie het leven van andere personen worden gered of draaglijker worden gemaakt.

  In geval van overlijden van een patiënt raadpleegt de behandelend arts het Donorregister om na te gaan of de overledene als donor staat geregistreerd. Wanneer de overledene niet als donor staat geregistreerd, vraagt de behandelend arts aan nabestaanden alsnog toestemming of donatie van organen en/of weefsels kan plaatsvinden.

  Neem voor meer informatie contact op met de donatiefunctionaris, tel. 0181 - 65 82 16 of mail donatiefunctionaris@spijkenissemc.nl.

 13. Patiëntengegevens en kwaliteitsbewaking
  Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen verbeteren en voor medisch wetenschappelijk onderzoek, maakt het medisch centrum gebruik van patiëntgegevens. Ook lichaamsmaterialen, zoals bloed, kunnen hiervoor worden gebruikt. Deze gegevens en materialen zijn streng beveiligd en worden in een anonieme vorm gebruikt, zodat uw privacy niet in gevaar komt. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts. Wanneer u niet wilt dat uw lichaamsmaterialen worden gebruikt, kunt u dit aangeven bij de medewerkers van het Afnamelaboratorium via telefoonnummer 0181 - 65 85 33. Indien u dit niet expliciet aangeeft, gaan wij ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft.Als uw behandelend arts uw medische gegevens in niet-anonieme vorm wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, is hij of zij verplicht hiervoor uw toestemming te vragen.
 14. Reanimatie
  Tijdens uw verblijf in het medisch centrum kunnen zich situaties voordoen die levensbedreigend zijn, zoals een acute hart- of ademstilstand. Mocht dit gebeuren dan wordt direct gereanimeerd. Hierbij vindt onder andere hartmassage en beademing plaats, in de hoop dat de hart- en ademhalingsfunctie weer op gang komen. Het kan echter zijn dat u, in overleg met uw behandelend arts, in een bepaalde situatie niet gereanimeerd wilt worden. Als u zo’n besluit neemt, wordt dit in uw medisch dossier vastgelegd. U kunt echter te allen tijde, in overleg met uw behandelend arts, op uw beslissing terugkomen.
 15. Recht op privacy

  U hebt als patiënt recht op de bescherming van uw privacy. Spijkenisse Medisch Centrum draagt er zorg voor dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.

  Hulpverleners in het ziekenhuis hebben een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met derden, die niet betrokken zijn bij uw behandeling, uw gegevens mogen delen zonder dat u dat goed vindt. Alleen in bijzondere gevallen mogen zij het medisch beroepsgeheim doorbreken. Als zorginstelling is Spijkenisse Medisch Centrum ook verplicht om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. In de AVG worden eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

  Verwerking van persoonsgegevens
  Zodra u in Spijkenisse Medisch Centrum komt en wordt ingeschreven als patiënt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Verwerken betekent dat wij uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, aanvullen en verstrekken aan zorgverleners. Als u bij ons wordt behandeld, dan worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Naast uw medische gegevens, zoals diagnoses en allergieën, verwerken wij ook uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit is nodig om te voorkomen dat u met een andere patiënt wordt verwisseld. Wij zullen niet meer gegevens van u verwerken dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar.

  Privacybeleid
  In ons privacybeleid hebben wij verder omschreven wat wij met uw gegevens doen en waarom. Ook kunt u hier vinden wat uw privacyrechten zijn als patiënt. Dit kunt u ook vinden onder het kopje ‘Recht op uw dossier’.

  Privacybeleid Spijkenisse Medisch Centrum

  Functionaris gegevensbescherming
  Om toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving heeft Spijkenisse Medisch Centrum een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is mevrouw mr. M.G.R. van der Poel. Zij is bereikbaar via privacy@spijkenissemc.nl. Indien u vragen hebt over privacy kunt u bij haar terecht. Ook als u klachten hebt over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u contact met haar opnemen. U kunt dan een mail sturen naar privacy@spijkenissemc.nl of een brief naar:

  Bestuurssecretariaat Spijkenisse Medisch Centrum
  T.a.v. Mw. mr. Van der Poel
  Postbus 777
  3200 GA Spijkenisse

 16. Recht op uw dossier

  Recht op informatie
  Als patiënt heeft u recht op informatie over uw ziekte en de aard en gevolgen hiervan, het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. U kunt zelf uw medische gegevens inzien via het patiëntenportaal.

  Uw zorgverlener is verplicht u in begrijpelijke taal alle informatie te geven over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en eventuele risico´s die de behandeling met zich meebrengt en uw vooruitzichten. Daarnaast is uw zorgverlener verplicht informatie te geven over eventuele alternatieve behandelingsmogelijkheden. Indien u wenst, kunt u deze informatie schriftelijk ontvangen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners informeren u zo goed mogelijk. Indien u niet alles begrijpt of onthoudt, kunt u altijd om toelichting vragen.

  Daarnaast heeft u recht op afschrift, correctie, aanvulling en vernietiging van uw dossier of het opvragen van medische beelden. Wilt u van een van deze opties gebruik maken, vul dan het van toepassing zijnde aanvraagformulier in en stuur uw schriftelijk verzoek naar het bestuurssecretariaat.

  Aanvraagformulier opvragen medische beelden
  Aanvraagformulier vernietiging medische gegevens
  Aanvraagformulier inzage, afschrift en correctie medisch dossier

  Binnen de wet bestaat een uitzondering op de informatieplicht van de zorgverlener, de zogenaamde “therapeutische exceptie”. De hulpverlener kan het geven van informatie achterwege laten wanneer hij/zij zeer sterke aanwijzingen heeft dat het informeren van de patiënt ernstig schade tot gevolg kan hebben.

  Recht op geen informatie
  U kunt als patiënt aangeven om geen of bepaalde informatie niet te ontvangen. Uw zorgverlener zal deze wens respecteren. Mocht er, door het niet geven van informatie, ernstig nadeel voor u of uw omgeving ontstaan, dan kan de arts besluiten deze informatie, ondanks uw wens, toch te geven.

  Toestemmingsvereiste
  Voor een behandeling of onderzoek vraagt uw behandelend arts uw toestemming. U hebt het recht een behandeling of onderzoek te weigeren. Bij ingrijpende behandelingen wordt uw toestemming uitdrukkelijk gevraagd. In overige gevallen gaat de hulpverlener ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend hebt gegeven. In acute situaties mag de hulpverlener in uw belang zonder toestemming handelen.

  Voor kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders of voogd. Zij geven toestemming voor de behandeling. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel de toestemming van de ouders/voogd als van het kind nodig. Kinderen vanaf 16 jaar worden voor wat dat betreft gelijkgesteld met volwassenen en beslissen dus zelf.

 17. Schriftelijke wilsverklaringen en machtigingen
  Heeft u over een schriftelijke wilsverklaring omtrent een gewenste (toekomstige) medische behandeling en verzorging (ook bij eventueel optredende wilsonbekwaamheid), dan vragen wij u dit aan uw behandelend arts of de verpleegkundige te vertellen. Dit zal worden vastgelegd in uw medisch en verpleegkundig dossier en conform protocol door uw behandelend arts en het verpleegkundig personeel worden opgevolgd. Zowel voor uzelf als voor uw hulpverlener is het wenselijk dat de schriftelijke wilsverklaring bij uw naasten maar ook bij uw huisarts bekend is. Een schriftelijke wilsverklaring kan door u te allen tijde worden herroepen of ingetrokken, mits u wilsbekwaam bent. Ook als u beschikt over een schriftelijke machtiging waarin u iemand toestemming geeft beslissingen te nemen over een gewenste (toekomstige) medische behandeling en verzorging op een moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent (wilsonbekwaam), vragen wij u dit door te geven aan uw behandelend arts of de verpleegkundige. Let op: op schriftelijke wilsverklaringen en machtigingen moet een recente datum en handtekening staan.
 18. Spoedopname
  In geval van spoedeisende medische noodzaak, heeft u recht op onmiddellijke opname in een ziekenhuis. Wanneer u in een dergelijk geval niet in staat bent zelf toestemming te geven voor behandeling (bijvoorbeeld omdat u bewusteloos bent) mag de arts ervan uitgaan dat u toestemming zou hebben gegeven (= veronderstelde toestemming).
 19. Toestemming elektronisch beschikbaar stellen van medische gegevens voor het raadplegen door of uitwisselen met andere zorgverleners

  Uw zorgverlener, zoals uw huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis, houdt een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie over uw gezondheidssituatie.

  Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts, een andere apotheek of een ander ziekenhuis vanwege een spoedgeval of een nieuwe behandeling. Dan is het in uw belang dat deze zorgverlener een compleet beeld heeft en uw medische gegevens op ieder moment kan inzien. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen.  

  Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Wij mogen deze niet zonder uw toestemming uitwisselen met andere zorgverleners buiten ons ziekenhuis. Daarvoor vragen wij uw toestemming. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.  

  Als u door ons voor verdere behandeling naar een andere zorgverlener wordt doorverwezen, hoeft u volgens de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) géén toestemming te geven. Spijkenisse Medisch Centrum stuurt als verwijzer altijd de juiste informatie toe aan de andere zorgverlener. 

  U kunt toestemming geven bij uw bezoek aan het ziekenhuis. U kunt hiervoor terecht bij het Afsprakenbureau of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Toestemming geven kan ook via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl:

  1. Ga naar mijn.spijkenissemc.nl
  2. Log in met uw DigiD
  3. Ga naar 'Mijn gegevens'
  4. Ga naar 'Mijn toestemmingen'

  Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Wanneer hiervoor het patiëntenportaal wordt gebruikt, moet er worden ingelogd met het DigiD van het kind.  

  Toestemming intrekken 

  U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen. Dit kunt u zelf regelen via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl. U kunt ook terecht bij het Afsprakenbureau in de centrale hal van het ziekenhuis.

  Als u uw toestemming intrekt, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens daarna niet meer inzien, dus ook niet in noodsituaties. 

  Meer informatie? 

  Meer informatie over uitwisseling van medische gegevens en het verlenen van toestemming, vindt u op www.spijkenissemc.nl/toestemming en in het patiëntenportaal.

 20. Toestemming om benaderd te worden voor tevredenheidsonderzoeken

  Wij hebben u nodig om onze zorg te verbeteren en doen onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten door middel van patiënttevredenheidsonderzoeken. Wij gebruiken de resultaten om te onderzoeken wat goed gaat in het ziekenhuis en wat beter kan. Graag vragen wij uw toestemming om hiervoor contact met u te mogen zoeken.

  U kunt toestemming geven bij uw bezoek aan het ziekenhuis. U kunt hiervoor terecht bij het Afsprakenbureau of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Toestemming geven kan ook via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl:

  1. Ga naar mijn.spijkenissemc.nl
  2. Log in met uw DigiD
  3. Ga naar 'Mijn gegevens'
  4. Ga naar 'Mijn toestemmingen'

  Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Wanneer hiervoor het patiëntenportaal wordt gebruikt, moet er worden ingelogd met het DigiD van het kind. 

  Toestemming intrekken 

  U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen. Dit kunt u zelf regelen via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl. U kunt ook terecht bij het Afsprakenbureau in de centrale hal van het ziekenhuis.

   Als u uw toestemming intrekt, wordt u vanaf dat moment niet meer per e-mail benaderd voor tevredenheidsonderzoeken.  

  Meer informatie? 

  Meer informatie over uitwisseling van medische gegevens en het verlenen van toestemming, vindt u op www.spijkenissemc.nl/toestemming en in het patiëntenportaal.

 21. Toestemming voor elektronische communicatie (e-mail en sms)

  Het ziekenhuis maakt gebruik van e-mail en sms-berichten om u te informeren over uw geplande afspraken of vragenlijsten zoals bijvoorbeeld voor een operatie die gaat plaatsvinden. Graag vragen wij uw toestemming om op deze manier contact met u te mogen zoeken.

  Toestemming intrekken  

  U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen. Dit kunt u zelf regelen via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl. U kunt ook terecht bij het Afsprakenbureau in de centrale hal van het ziekenhuis.

  Als u uw toestemming intrekt, wordt u vanaf dat moment niet meer benaderd via e-mail en sms-berichten. 

 22. Toestemming voor het anoniem gebruiken van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing

  Medische gegevens die tijdens uw behandeling of onderzoek worden opgeslagen in uw patiëntendossier, kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

  De onderzoekers hebben een geheimhoudingsplicht. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke levenssfeer beschermd wordt. Ook worden uw gegevens, volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Wij vragen voor dit soort wetenschappelijk onderzoek geen toestemming, maar u kunt daar wel bezwaar tegen maken.  

  Kwaliteitsonderzoek en scholing gebeurt met geanonimiseerde of gecodeerde gegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet tot u als persoon terug te leiden zijn. Spijkenisse Medisch Centrum houdt zich daarbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor vragen wij geen toestemming, maar u kunt er wel bezwaar tegen maken.  

  U kunt bezwaar maken bij uw bezoek aan het ziekenhuis. U kunt hiervoor terecht bij het Afsprakenbureau of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Bezwaar maken kan ook via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl:

  1. Ga naar mijn.spijkenissemc.nl
  2. Log in met uw DigiD
  3. Ga naar 'Mijn gegevens'
  4. Ga naar 'Mijn toestemmingen'

  Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd bezwaar maken. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind bezwaar moeten maken. Wanneer hiervoor het patiëntenportaal wordt gebruikt, moet er worden ingelogd met het DigiD van het kind. 

  Als u bezwaar maakt, worden uw gegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing.  

  Meer informatie? 

  Meer informatie over uitwisseling van medische gegevens en het verlenen van toestemming, vindt u op www.spijkenissemc.nl/toestemming en in het patiëntenportaal.

 23. Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)
  De belangrijkste rechten van patiënten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Samengevat staat hierin dat u als patiënt recht heeft op een zorgvuldige medische en verpleegkundige behandeling. Bij de behandeling van kinderen baseren wij ons beleid allereerst op de wettelijke rechten die zijn vastgelegd in de WGBO. Daarnaast baseren wij ons beleid op het handvest Kind en Ziekenhuis, waarin de rechten van zieke kinderen en hun wettelijk vertegenwoordigers zijn beschreven. Op de websites www.kiesbeter.nl, www.rijksoverheid.nl en www.knmg.nl vindt u uitgebreide informatie over patiëntenrechten zoals checklists en tips en richtlijnen voor gesprekken met hulpverleners.