Lid Raad van Commissarissen

WO | Ondersteunende diensten | SMC

Wij zoeken een lid Raad van Commissarissen zorginhoudelijk/ medisch profiel.

De Raad van Commissarissen waakt over het integrale belang van Spijkenisse Medisch Centrum en de met haar verbonden (zorg)organisatie en is een belangrijke sparring partner voor de bestuurder. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. De Raad van Commissarissen vergadert regulier circa 6 maal per jaar, waarvan een aantal vergaderingen gezamenlijk met het bestuur en de aandeelhouders. Daarnaast heeft (een vertegenwoordiging van) de Raad van Commissarissen minimaal eenmaal per jaar overleg met de adviesorganen binnen Spijkenisse Medisch Centrum.

Wie zoeken wij?
De kandidaat die wij zoeken, heeft een zorginhoudelijke/medische achtergrond op academisch niveau of daaraan gelijkwaardig, alsmede kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in ziekenhuizen in het bijzonder spelen. Daarnaast dient dit lid in staat te zijn om ondanks eigen specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo zijn/haar brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Commissarissen en de bestuurder.

Wat bieden wij?
De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de aandeelhouders voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van vier jaar. De honorering is in overeenstemming met de op Spijkenisse Medisch Centrum van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de Wet Normering Topinkomens en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp. Tevens wordt het advies van de NVTZ gevolgd voor de honorering van de raden van toezicht in zorg en welzijn.

Wat zoeken wij? Een kandidaat met…
– zorginhoudelijke/medische achtergrond op academisch niveau;
– expertise op het gebied van en ervaring met de zorginhoud, kwaliteit- en veiligheid bij voorkeur op strategisch/bestuurlijk niveau;
– actuele kennis van zorginhoudelijke ontwikkelingen;
– een aansprekende visie op (toekomstige) ontwikkelingen in en rondom de ziekenhuiszorg en op vernieuwende mogelijkheden in de ziekenhuiszorg;
– feeling met het bijzondere en ondernemende karakter van Spijkenisse Medisch Centrum;
– een verbindende en toegankelijke persoonlijkheid;
– binding met dan wel affiniteit met de regionale netwerken en de bereidheid om daarin als toezichthouder een actieve rol te spelen;
– Bij voorkeur woonachtig in de nabijheid van Spijkenisse Medisch Centrum.

De volledige profielschets kunt u opvragen bij het bestuurssecretariaat, via bestuurssecretariaat@spijkenissemc.nl.

Nadere informatie wordt u graag verstrekt door de heer drs. J. Th. Blox, voorzitter Raad van Commissarissen. Bereikbaar via het bestuurssecretariaat (0181-658572 of bestuurssecretariaat@spijkenissemc.nl).

Sollicitatie
Uw schriftelijke motivatie met CV kunt u voor 20 mei 2021 richten aan bestuurssecretariaat@spijkenissemc.nl.

Wie zijn wij?
Spijkenisse Medisch Centrum biedt een breed scala aan laag complexe medisch specialistische zorg. Hierbij is de regel: de zorg dichtbij als het kan, de zorg verder weg als het nodig is. In samenwerking met de ziekenhuizen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zorgt Spijkenisse Medisch Centrum ervoor dat de bewoners van haar verzorgingsgebied verzekerd zijn van de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld