Terug naar overzicht

Voorzitter Raad van Commissarissen

WO | Ondersteunende diensten | SMC

Binnen de Raad van Commissarissen is er een vacature voor voorzitter Raad van Commissarissen. Gezocht wordt naar een kandidaat die vanuit zijn/haar (bestuurlijke) ervaring de Raad van Commissarissen kan versterken op het thema financiën en ondernemerschap en die vanuit relevante kennis en ervaring de strategie van Spijkenisse Medisch Centrum de komende jaren vanuit de toezichthoudende rol mee vorm kan geven, waaronder een heldere positionering van de organisatie en het zorgprofiel en daaraan gelieerd de huisvesting.

Ervaringsprofiel
Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen zoeken wij een kandidaat met ruime ervaring in een (eind) verantwoordelijke functie, bij voorkeur in de zorg die goed op de hoogte is van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van (zorg) innovatie en in staat is om vernieuwend te denken en daarbij een visie heeft op het creëren van zakelijke kansen en mogelijkheden voor de organisatie. Voor wat betreft deze vacature dienen kandidaten specifiek te voldoen aan de volgende vereisten:

– ruime bestuurlijke ervaring in een (eind) verantwoordelijke functie, bij voorkeur in de zorg;
– deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control;
– bedreven in het inschatten van de financiële positie en risico’s van organisaties in het licht van toekomstige ontwikkelingen, waaronder huisvestingsvraagstukken en vastgoed;
– een aansprekende visie op (toekomstige) ontwikkelingen in en rondom de ziekenhuiszorg en op vernieuwende mogelijkheden in de ziekenhuiszorg;
– feeling met het bijzondere en ondernemende karakter van Spijkenisse Medisch Centrum;
– een verbindende en toegankelijke persoonlijkheid;
– woonachtig in de nabijheid van Spijkenisse Medisch Centrum;
– ·binding met dan wel affiniteit met de regionale netwerken en de bereidheid om daarin als toezichthouder een actieve rol te spelen, met gevoel voor governance in een netwerkorganisatie.

Kwaliteiten leden Raad van Commissarissen
Van alle leden van de Raad van Commissarissen wordt overeenkomstig de statuten, het reglement en de algemene profielschets verwacht dat zij:

affiniteit hebben met de doelstelling en zorgfunctie van Spijkenisse Medisch Centrum en zich betrokken voelen bij wat er speelt;

– in staat zijn de functie van toezichthouder rolvast te kunnen uitoefenen;
– over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Spijkenisse Medisch Centrum en in complexe strategische vraagstukken en zich hierover een oordeel kunnen vormen;
– de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor genomen besluiten en waar nodig durven te handelen;
– proactief zijn in houding en gedrag; initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken entameren; het vermogen en de attitude hebben om het bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren;
– oog hebben voor de vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen waar Spijkenisse Medisch Centrum als onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid mee te maken heeft;
– gericht zijn op het werken in teamverband, gebruik maken van elkaars complementariteit en een bijdrage leveren aan een open en kritisch klimaat;
– in staat zijn om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap;
– beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden;
– volledig onafhankelijk zijn in hun opstelling en oordeelsvorming;
– bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance, en de Governancecode
– zorg kennen, onderschrijven en daarnaar handelen;
– voldoende tijd hebben voor het vervullen van de functie.

De rol van de voorzitter
Naast bovengenoemde kwaliteiten en verantwoordelijkheden is de voorzitter van de Raad van Commissarissen de schakel naar de bestuurder. U geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. U bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.

Tijdsbeslag
De Raad van Commissarissen vergadert regulier circa 6 maal per jaar, waarvan/en tevens ten minste één vergadering buiten de aanwezigheid van het bestuur waarin de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen plaatsvindt. Daarnaast heeft (een vertegenwoordiging van) de Raad van Commissarissen minimaal een maal per jaar overleg met de adviesorganen binnen Spijkenisse Medisch Centrum. Tevens dient ruimte te bestaan om informeel te kunnen klankborden. Voorts kan het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met belanghebbenden en programma’s in het kader van permanente educatie om een structurele tijdsbesteding vragen.

Benoeming en honorering
De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van vier jaar.

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen is in overeenstemming met de op Spijkenisse Medisch Centrum van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de Wet Normering Topinkomens en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp. Tevens wordt het advies van de NVTZ gevolgd voor de honorering van de raden van toezicht in zorg en welzijn.  De honorering voor 2023 is voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen vastgesteld op € 19.680,– per jaar.

Informatie
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door de heer drs. J. Th. Blox, voorzitter Raad van Commissarissen. Bereikbaar via het bestuurssecretariaat  (0181-658572 of bestuurssecretariaat@spijkenissemc.nl).

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u richten aan bestuurssecretariaat@spijkenissemc.nl.

Organisatie
Onder de noemer ‘Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het nodig is’ verzekert Spijkenisse Medisch Centrum B.V. de patiënten in de regio Voorne-Putten, Rozenburg en de deelgemeenten Rotterdam-Hoogvliet en Pernis van medisch specialistische basiszorg van hoge kwaliteit. Het ziekenhuis biedt een breed scala aan onderzoeken en behandelingen. Dit brede aanbod komt voort uit de hechte samenwerking met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats vanuit de coöperatie ‘Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A.’

Naast de hoofdlocatie in Spijkenisse kunnen patiënten terecht op de buitenlocaties Rozenburg en Hoogvliet.

Ten aanzien van de spoedzorg biedt Spijkenisse Medisch Centrum uitsluitend laagcomplexe spoedzorg. Deze zorg wordt verleend op de spoedpolikliniek. De spoedpolikliniek is 7 dagen per week van 07.00 uur tot 21.00 uur geopend. Zorg wordt uitsluitend verleend na doorverwijzing van een huisarts.

In Spijkenisse Medisch Centrum wordt uitsluitend electieve klinische zorg verleend voor ASA 1, 2 en een selecte groep ASA 3 patiënten. In de praktijk gaat dit vrijwel uitsluitend om patiënten die een operatieve of endoscopische ingreep moeten ondergaan. Spijkenisse Medisch Centrum beschikt hiertoe over 60 bedden, welke zowel gebruikt worden voor electieve opnames als dagbehandeling. Deze bedden zijn van maandag tot en met vrijdag geopend. In het weekend biedt het Spijkenisse Medisch Centrum geen klinische faciliteiten.

Governance
_Raad van bestuur_

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De raad van bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter en twee leden, waarbij de voorzitter fungeert als boegbeeld van Spijkenisse Medisch Centrum en eerste aanspreekpunt is voor medewerkers en interne en externe stakeholders. De bestuurders hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden waarbij er sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur jegens de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering en overige belanghebbenden. Iedere bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de overige bestuurders in de vergaderingen van het bestuur.

_Raad van Commissarissen_
Het toezicht op het bestuur wordt uitgevoerd door een Raad van Commissarissen bestaande uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van minimaal drie en maximaal zeven personen. Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit een voorzitter en twee leden. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten. Overige aangelegenheden waaronder de werkwijze zijn vastgelegd in de reglementen. Het bestuur en de Raad van Commissarissen werken volgens de principes van de vigerende Governancecode Zorg. In de visie op toezicht is vastgelegd hoe de leden van de Raad van Commissarissen invulling geven aan hun rol als commissaris binnen Spijkenisse Medisch Centrum.

_Algemene Vergadering_
Het bestuur en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering over respectievelijk het gevoerde beleid, de gerealiseerde doelen, het uitgeoefende toezicht en de naleving van de Governancecode Zorg. Het bestuur heeft voor een aantal in de statuten opgenomen besluiten zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als van de Algemene Vergadering nodig.

Taken Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en algemene gang van zaken van Spijkenisse Medisch Centrum en de met haar verbonden (zorg)organisatie. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend.

De Raad van Commissarissen wordt onder meer geacht:

– in samenspraak met de Algemene Vergadering zorg te dragen voor een goed functionerend bestuur en invulling te geven aan de rol van werkgever van het bestuur;
– in samenspraak met de Algemene Vergadering zorg te dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
– strategische beslissingen van het bestuur goed te keuren;
– als adviseur en klankbord voor (leden van) het bestuur te fungeren;
– het functioneren van (leden van) het bestuur en de Raad van Commissarissen te evalueren en te beoordelen;
– toezicht te houden op dan wel de verhouding met belanghebbenden te bewaken;
– zaken op te lossen waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Commissarissen, leden van de Raad van Bestuur en/of externe accountant in relatie tot Spijkenisse Medisch Centrum B.V.
– meldingen in behandeling te nemen van en te beslissen omtrent vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de raad van bestuur betreffen;
– toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
– toezicht te houden op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle systemen;
– toezicht te houden op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Visie op toezicht
Voor de wijze waarop de leden van de Raad van Commissarissen invulling geven aan hun rol als commissaris binnen Spijkenisse MC is een visie op toezicht opgesteld. Naast het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen Spijkenisse MC en het vervullen van de werkgeversfunctie heeft de Raad van Commissarissen de rol van “kritische vriend” en belangrijke sparring partner voor de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen geeft daarbij voldoende ruimte en vertrouwen om bestuurders en organisatie uit te dagen. Dit doet de Raad van Commissarissen op transparante wijze en vanuit een maatschappelijk perspectief waarbij de patiënt en milieu centraal staan. De Raad van Commissarissen wil graag verbindend zijn in het belang van de organisatie zowel intern als met externe stakeholders. Vertrouwen en nabijheid zijn daarvoor belangrijk.

Naast kwaliteit en veiligheid en financiën is de Raad van Commissarissen onder andere nauw betrokken bij samenwerkingsinitiatieven en thema’s rondom huisvesting en duurzaamheid, heldere positionering van Spijkenisse MC en het zorgprofiel en organisatieontwikkelingen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
Deel de vacature via: