Zelfbeschikking

Met zelfbeschikking bedoelen we het recht van de patiënt om op basis van goede informatie zelf keuzes te maken over hun gezondheid en de zorg daarvoor.

Uw behandelend arts dient toestemming te vragen voor de aanwezigheid van medische studenten bij uw gesprekken of behandeling. U heeft het recht dit te weigeren.

Beslissingen rond het levenseinde zijn een zaak tussen arts en patiënt. Zowel arts als patiënt hebben de verantwoordelijkheid elkaar goed te informeren. Denk aan beslissingen zoals het niet (meer) starten van een behandeling, het stopzetten van een behandeling, niet reanimeren en de wens tot euthanasie. Wanneer een arts het niet meer zinvol acht een behandeling voort te zetten of als u er zelf voor kiest om een behandeling te stoppen, dan zal uw behandelend arts dit met u bespreken. Alle afspraken die u hierover maakt, worden in het medisch dossier vastgelegd. Euthanasie behoort in ons medisch centrum tot de mogelijkheden, maar het is geen recht dat u kunt opeisen. De arts zal u altijd uitleggen waarom hij wel of geen euthanasie kan of wil toepassen. Bij een besluit tot euthanasie zal de arts altijd aan de zorgvuldigheidseisen van de “Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding” van 12 april 2001 moeten voldoen.

Het Spijkenisse Medisch Centrum ondersteunt het streven naar een grotere beschikbaarheid van organen en weefsels. Door donatie van organen en/of weefsels kan na transplantatie het leven van andere personen worden gered of draaglijker worden gemaakt.
In geval van overlijden van een patiënt raadpleegt de behandelend arts het Donorregister om na te gaan of de overledene als donor staat geregistreerd. Wanneer de overledene niet als donor staat geregistreerd, vraagt de behandelend arts aan nabestaanden alsnog toestemming of donatie van organen en/of weefsels kan plaatsvinden.

Om de kwaliteit van onze zorg te kunnen verbeteren en voor medisch wetenschappelijk onderzoek, maakt het medisch centrum gebruik van patiëntgegevens. Ook lichaamsmaterialen, zoals bloed, kunnen hiervoor worden gebruikt. Deze gegevens en materialen zijn streng beveiligd en worden in een anonieme vorm gebruikt, zodat uw privacy niet in gevaar komt. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts. Wanneer u niet wilt dat uw lichaamsmaterialen worden gebruikt, kunt u dit aangeven bij de medewerkers van het Afnamelaboratorium via telefoonnummer 0181 – 65 85 33. Indien u dit niet expliciet aangeeft, gaan wij ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Als uw behandelend arts uw medische gegevens in niet-anonieme vorm wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, is hij of zij verplicht hiervoor uw toestemming te vragen.

In een situatie die levensbedreigend is, zoals een acute hart- of ademstilstand, direct gereanimeerd. Hierbij vindt onder andere hartmassage en beademing plaats, in de hoop dat de hart- en ademhalingsfunctie weer op gang komen. Het kan echter zijn dat u, in overleg met uw behandelend arts, in een bepaalde situatie niet gereanimeerd wilt worden. Als u zo’n besluit neemt, wordt dit in uw medisch dossier vastgelegd. U kunt echter te allen tijde, in overleg met uw behandelend arts, op uw beslissing terugkomen.

Heeft u een schriftelijke wilsverklaring voor een gewenste (toekomstige) medische behandeling en verzorging (ook bij eventueel optredende wilsonbekwaamheid), dan vragen wij u dit aan uw behandelend arts of de verpleegkundige te vertellen. Dit zal worden vastgelegd in uw medisch en verpleegkundig dossier en conform protocol door uw behandelend arts en het verpleegkundig personeel opgevolgd.

Het is aan te raden om ervoor te zorgen dat de schriftelijke wilsverklaring bij uw naasten maar ook bij uw huisarts en andere zorgverleners bekend is. Een schriftelijke wilsverklaring kan door u te allen tijde worden herroepen of ingetrokken, mits u wilsbekwaam bent. Ook als u beschikt over een schriftelijke machtiging waarin u iemand toestemming geeft beslissingen te nemen over een gewenste (toekomstige) medische behandeling en verzorging op een moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent (wilsonbekwaam), vragen wij u dit door te geven aan uw behandelend arts of de verpleegkundige. Let op: op schriftelijke wilsverklaringen en machtigingen moet een recente datum en handtekening staan.